Super cílové telefonní číslo pro lékárnu

7261

Telefonní číslo pro naléhavé situace Super Low, High) 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení Toxicita pro specifické cílové orgány

Díky vaší podpoře a důvěře i propagaci se to podařilo a je vybráno 100% potřebných financí Moc Vám všem děkuji, jste borci! :D Takže aktuality jsou tyto: Kniha už letí do tiskárny, abych Vám ji mohla distribuovat v posledním listopadovém týdnu :) Osobní odběr v Přerově - pokud by zůstaly nepotravinové obchody zavřené, náš 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Nouzová informační služba Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha, Tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba). ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) Jul 07, 2010 · Dobrý den Mám telefonní číslo pevné linky a potřebuji najít komu patří. Na netu jsem nenašel stránku, kde by stačilo zadat pouze číslo. Chce to hledat podle jména atd. Směrovací číslo/Místo : 33829 Borgholzhausen Telefon : +49 (0) 5425-801-0 Telefax : +49 (0) 5425-801-140 Oslovovaný partner k informování : msds.germany@bostik.com 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 2 24914575 Telefonní číslo pro mimořádné situace: Nepřetržitě pro celou ČR: +420 2 24919293, +420 2 24915402, - 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen Langenbeckstraße 1; Gebäude 601; 55131 Mainz Tel. Nr.: +49 (0)6131 / 19 24 0 Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti - 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Doba, po kterou číslo nefunguje, nesmí být delší než 6 hodin, zpravidla je však výrazně kratší.

  1. Na koho se mohu obrátit
  2. Kanadské srovnání kreditních karet 2021
  3. Převést jeden americký dolar na naira

Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi CLP klasifikace (Nařízení Komise (ES) 1272/2008 ve znění Nařízení 790/2009): Acute Tox.4 Eye Dam.1 Bezpečnostní list Gorilla Super Glue Gel BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 Gorilla Super Glue Datum vydání: 19. 7. 2016 Datum revize: - Verze č.: 1.0 Strana - 1/9 - ODDÍL1. 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace Komentář Česká republika Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN a 1.

Jen pro určené použití. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Z - TRADE s. r. o. třída Soukenická 76, Olivětín 550 01 Broumov Česká republika +420 491 523 911 www.ztrade.cz Emailová adresa osoby zodpovědné za vypracování bezpečnostního listu: ztrade@ztrade.cz 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Super cílové telefonní číslo pro lékárnu

(Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2) Tel: 02/24919293, 02/24915402 Fax: 02/24914570 ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti • 2.1 Klasifikace látky nebo směsi • Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 GHS05 korozivita 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Telefonní číslo pro naléhavé situace : +420 543 518 111 Telefonní číslo toxikologického informačního centra : +420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě) Datum vyhotovení/revize : 24.10.2016 Verze : 1.3 Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi 1.1 Identifikátor výrobku Super diesel aditiv letní ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Ahoj/dobrý den!

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace. Telefonní číslo pro naléhavé situace : +420 228 881 362 +32-(0)3-575-5555 Transevropský Telefonní číslo toxikologického informačního centra : +420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě) Datum vyhotovení/revize : 20.03.2018 Verze : 1.2 Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1

Super cílové telefonní číslo pro lékárnu

Adresa elektronické pošty odborně způsobilé osoby odpovědné za bezpečnostní list Email hse.uk@crcind.com Fax +44 1278 425644 Telefon +44 1278 727200 Velká Británie pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat 1.4.

Hovory na číslo služby Barevná volání jsou směrovány na různá cílová telefonní čísla dle   Magistra Lékárna Gajdošova, Brno-Židenice.

Ale také pro případné okamžité uložení mezi kontakty. Telefonní číslo by mělo být v kompletním mezinárodním formátu, tedy například ve formě +420-777-777-777. 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informaþní středisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepřetržitě): +420 224919293, +420 224915402; +420224914575. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace (CLP): Dráždivost pro kůži kategorie 2 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Nouzová informační služba Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 21 Praha, Tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba). ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace podle nařízení (ES) č.

Klasifikace látky nebo směsi CLP klasifikace (Nařízení Komise (ES) 1272/2008 ve znění Nařízení 790/2009): Acute Tox.4 Eye Dam.1 Bezpečnostní list Gorilla Super Glue Gel BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 Gorilla Super Glue Datum vydání: 19. 7. 2016 Datum revize: - Verze č.: 1.0 Strana - 1/9 - ODDÍL1. 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace Komentář Česká republika Toxikologické informační středisko Klinika pracovního lékařství VFN a 1.

Super cílové telefonní číslo pro lékárnu

2, H315 Látka s expozičním limitem v pracovním prostředí viz.oddíl 8 Plné znění R-vět a H-vět je uvedeno v Oddílu 16. ODDÍL 4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Popis první pomoci Dobrý den, mohu nějak zjistit komu patří telefonní číslo? Klasické devíti místné číslo, které je vím, že je z České republiky, ale nevolalo konkrétně mně. V uvozovkách to číslo jen znám.

Obchodujeme s telefonními čísly - prodej a výkup - zlaté číslo, VIP číslo, luxusní číslo, atraktivní číslo. Telefonní číslo pro naléhavé situace v zahraničí Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat 1.4.

co je vylepšená definice průměrování dolarových nákladů
obchod google play 客户 端 闪 退
google vytvořit účet bez ověření
250 000 ghana cedis na dolary
runescape mohyly vzestup šesti sólového průvodce
jak investovat na venezuelském akciovém trhu
recenze technologií alfa lab

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace Země Organizace/společnost Adresa Telefonní číslo pro naléhavé situace Komentář Czech Republic Toxikologické informační středisko Clinic For Occupational Medicine, 1st Medical Faculty, Charles University Na Bojišti 1 128 08 Praha 2 +42 2 2491 9293 +42 2 2491 5402

Zobrazit leták Teta drogerie a lékárny s.r.o.. Šlapanice,Čechova 244/8. Super Zoo BRNO ŠLAPANICE. Brnenská 1898. Pondělí - pátek 7:00 - 16:00 hod. Telefonní číslo: 377 402 551.